با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوپا دستگاه

جلوپا دستگاه. نمای جانبی
جلوپا دستگاه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید