با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات نیمه با توپ سوئیسی بین پا پشت به دیوار

اسکوات نیمه با توپ سوئیسی بین پا پشت به دیوار. نمای جانبی
اسکوات نیمه با توپ سوئیسی بین پا پشت به دیوار. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید