با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

استپ تک پا به پایین با دمبل

استپ تک پا به پایین با دمبل. نمای جانبی
استپ تک پا به پایین با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید