با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات با دمبل

اسکوات با دمبل. نمای جانبی
اسکوات با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید