با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسپیلت اسکوات با دمبل

اسپیلت اسکوات با دمبل. نمای جانبی
اسپیلت اسکوات با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید