با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات اسپلیت روی استپ با دمبل

اسکوات اسپلیت روی استپ با دمبل. نمای جانبی
اسکوات اسپلیت روی استپ با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید