با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز پا دمبل

لانگز پا دمبل. نمای جانبی
لانگز پا دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید