فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

لانجز پا دمبل

لانجز پا دمبل. نمای جانبی
لانجز پا دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید