با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز پا دمبل گام به جلو

لانگز پا دمبل گام به جلو. نمای جانبی
لانگز پا دمبل گام به جلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید