با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز به عقب با دمبل متناوب

لانگز به عقب با دمبل متناوب. نمای جانبی
لانگز به عقب با دمبل متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید