با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات زرچر هالتر

اسکوات زرچر هالتر. نمای جانبی
اسکوات زرچر هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید