فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

لانجز پا هالتر گام جلو

لانجز پا هالتر گام جلو. نمای جانبی
لانجز پا هالتر گام جلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید