با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز پا هالتر گام جلو

لانگز پا هالتر گام جلو. نمای جانبی
لانگز پا هالتر گام جلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید