با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات هالتر

اسکوات هالتر. نمای جانبی
اسکوات هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید