با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز پا هالتر به پهلو

لانگز پا هالتر به پهلو. نمای جانبی
لانگز پا هالتر به پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید