فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

لانجز پا هالتر به عقب

لانجز پا هالتر به عقب. نمای جانبی
لانجز پا هالتر به عقب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید