با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز پا هالتر به عقب

لانگز پا هالتر به عقب. نمای جانبی
لانگز پا هالتر به عقب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید