فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

لانجز پا هالتر

لانجز پا هالتر. نمای جانبی
لانجز پا هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید