با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز پا هالتر

لانگز پا هالتر. نمای جانبی
لانگز پا هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید