با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

هاک اسکوات هالتر

هاک اسکوات هالتر. نمای جانبی
هاک اسکوات هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید