با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش داخل پا حالت لانگز پهلو ایستاده

کشش داخل پا حالت لانگز پهلو ایستاده. نمای جانبی
کشش داخل پا حالت لانگز پهلو ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید