با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

داخل پا با کش دور ران ایستاده

داخل پا با کش دور ران ایستاده. نمای جانبی
داخل پا با کش دور ران ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید