فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

داخل پا ایزومتریک با توپ بین دو زانو نشسته

داخل پا ایزومتریک با توپ بین دو زانو نشسته. نمای جانبی
داخل پا ایزومتریک با توپ بین دو زانو نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید