با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش پشت ران در وضعیت ایستاده

کشش پشت ران در وضعیت ایستاده. نمای جانبی
کشش پشت ران در وضعیت ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید