فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کشش پشت پا تک به جلو ایستاده

کشش پشت پا تک به جلو ایستاده. نمای جانبی
کشش پشت پا تک به جلو ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید