فیتیتو
فیتیتو فیتی تو
کشش دست ها به سمت جلو در وضعیت نشسته با پاهای صاف. نمای جانبی
کشش دست ها به سمت جلو در وضعیت نشسته با پاهای صاف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید