فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش همسترینگ تک پا صاف نشسته

کشش همسترینگ تک پا صاف نشسته. نمای جانبی
کشش همسترینگ تک پا صاف نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید