با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش همسترینگ تک پا نشسته

کشش همسترینگ تک پا نشسته. نمای جانبی
کشش همسترینگ تک پا نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید