با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا با کش تک ایستاده

پشت پا با کش تک ایستاده. نمای جانبی
پشت پا با کش تک ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید