با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا پل با اسمیت

پشت پا پل با اسمیت. نمای جانبی
پشت پا پل با اسمیت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید