با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لیفت مرده اسمیت روی رک

لیفت مرده اسمیت روی رک. نمای جانبی
لیفت مرده اسمیت روی رک. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید