فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا دستگاه نشسته تک

پشت پا دستگاه نشسته تک. نمای جانبی
پشت پا دستگاه نشسته تک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید