با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا دستگاه نشسته

پشت پا دستگاه نشسته. نمای جانبی
پشت پا دستگاه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید