با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا دستگاه خوابیده تک

پشت پا دستگاه خوابیده تک. نمای جانبی
پشت پا دستگاه خوابیده تک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید