فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش همسترینگ پاصاف نشسته

کشش همسترینگ پاصاف نشسته. نمای جانبی
کشش همسترینگ پاصاف نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید