با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا تک با کش به پهلو خوابیده

پشت پا تک با کش به پهلو خوابیده. نمای جانبی
پشت پا تک با کش به پهلو خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید