با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لیفت مرده هالتر پاصاف روی استپ

لیفت مرده هالتر پاصاف روی استپ. نمای جانبی
لیفت مرده هالتر پاصاف روی استپ. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید