فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

لیفت مرده هالتر

لیفت مرده هالتر. نمای جانبی
لیفت مرده هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید