با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسپلیت اسکوات با هالتر به پهلو

اسپلیت اسکوات با هالتر به پهلو. نمای جانبی
اسپلیت اسکوات با هالتر به پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید