فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

اسپلیت اسکوات با هالتر به پهلو

اسپلیت اسکوات با هالتر به پهلو. نمای جانبی
اسپلیت اسکوات با هالتر به پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید