با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش دالی قدامی روی دیوار

کشش دالی قدامی روی دیوار. نمای جانبی
کشش دالی قدامی روی دیوار. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید