با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش دالی جانبی آرنج خم

کشش دالی جانبی آرنج خم. نمای جانبی
کشش دالی جانبی آرنج خم. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید