با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش دالی قدامی دمر پا قیچی خوابیده

کشش دالی قدامی دمر پا قیچی خوابیده. نمای جانبی
کشش دالی قدامی دمر پا قیچی خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید