با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت پرواز معکوس با کش ایستاده

سرشانه پشت پرواز معکوس با کش ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پشت پرواز معکوس با کش ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید