با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت سیم کش تک از پهلو ایستاده

سرشانه پشت سیم کش تک از پهلو ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پشت سیم کش تک از پهلو ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید