فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت هالتر قایقی میز شیب خوابیده

سرشانه پشت هالتر قایقی میز شیب خوابیده. نمای جانبی
سرشانه پشت هالتر قایقی میز شیب خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید