با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

نشر جانب دمبل جفت روی میز خوابیده

نشر جانب دمبل جفت روی میز خوابیده. نمای جانبی
نشر جانب دمبل جفت روی میز خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید