فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

نشر خم دمبل جفت روی میز خوابیده

نشر خم دمبل جفت روی میز خوابیده. نمای جانبی
نشر خم دمبل جفت روی میز خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید