با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

نشر جانب دمبل تک روی میز خوابیده

نشر جانب دمبل تک روی میز خوابیده. نمای جانبی
نشر جانب دمبل تک روی میز خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید