با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

نشر جانب دمبل تک آرنج خم خوابیده

نشر جانب دمبل تک آرنج خم خوابیده. نمای جانبی
نشر جانب دمبل تک آرنج خم خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید