با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

نشر خم سیم کش تک ایستاده

نشر خم سیم کش تک ایستاده. نمای جانبی
نشر خم سیم کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید