با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه قایقی دمبل جفت ایستاده

سرشانه قایقی دمبل جفت ایستاده. نمای جانبی
سرشانه قایقی دمبل جفت ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید