با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز دمبل تک ایستاده

سرشانه پرواز دمبل تک ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پرواز دمبل تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید