با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز دمبل جفت ایستاده

سرشانه پرواز دمبل جفت ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پرواز دمبل جفت ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید