با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو نظام دمبل جفت ایستاده

سرشانه جلو نظام دمبل جفت ایستاده. نمای جانبی
سرشانه جلو نظام دمبل جفت ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید