فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه قایقی سیم کش تک از پهلو ایستاده

سرشانه قایقی سیم کش تک از پهلو ایستاده. نمای جانبی
سرشانه قایقی سیم کش تک از پهلو ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید